Tilknyting

Dersom du ynskjer framføring av straum og tilknyting av nytt anlegg, eller utviding av eksisterandeanlegg, tek du kontakt med BKK Nett avd. Tysnes slik at me kan avklara om det er kapasitet i nettet i det området der du ynskjer tilknyting / utviding.

Du må nytta ein godkjend installatør til å førestå den elektriske installasjonen i bygget. Han sender ei førehandsmelding til oss via eSOGS før arbeidet startar. Denne meldinga må innehalda naudsynt informasjon om kunde og installasjon.

Meir info om tilknyting kan du finna på BKK sine nettsider.


Nærare informasjon rundt framføring av straum finn du her: